Stanovy

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora sociálních podniků

I. Název a sídlo

Název sdružení: Komora sociálních podniků

Název může být vyjádřen zkratkou: KSP

Sídlem sdružení je: Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

Členy sdružení jsou následujících právnické osoby:

a) PRADAKOS, s. r. o., Jarní 898/52, 614 00 Brno, IČO: 293 58 205

b) SIMEVA, s. r. o., Jarní 898/52, 614 00 Brno, IČO: 019 99 605

c) Prádelna Varnsdorf, s. r. o., Karlova 2890, 407 47 Varnsdorf, IČO: 227 97 521

d) PPSD Personální a poradenské sociální družstvo, Kozí 4, 602 00 Brno, IČ: 28301587

II. Doba trvání

Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

III. Cíle a předmět sdružení

Cíle sdružení:

a) zasazování a prosazování podpory sociálních podnikatelů a sociálních podniků

b) usilovat o vytvoření kvalitní spolupráce sociálních podnikatelů a sociálních podniků, která vede k výměně dlouhodobých zkušeností

c) prosazovat aktivity, které napomáhají k rozvoji sociálního podnikání

d) spolupracovat se subjekty v oblasti sociální podnikání v zahraničí

Předmět činnosti sdružení:

a) šíření odborných informací o sociálním podnikání, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací a provozování vlastních webových stránek,

b) poradenství v oblasti sociálního podnikání jak členům, tak dalším subjektům podnikající v této oblasti nebo zajímající se o toto téma,

c) vyhledávání, shromažďování a zprostředkování informací o sociálním podnikání a souvisejících tématech,

d) prosazování zájmů členů při komunikaci s veřejnou správou, jinými organizacemi a zahraničními institucemi,

e) další činnosti, které jsou v souladu s cíli sdružení.

Předmětem činnosti sdružení je dále podnikatelská činnost:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

IV. Vznik a zánik členství

1. Členové mohou být pouze právnické osoby.

2. Členství vzniká přijetím nového člena Představenstvem, prostou většinou přítomných hlasů.

3. Členství zaniká:

a) písemným sdělením člena o vystoupení za sdružení,

b) rozhodnutím Představenstva o zrušení členství,

c) zánikem člena sdružení,

d) zánikem sdružení.

4. Členství může být Valnou hromadou zrušeno pouze v následujících případech:

a) v případě, že člen nesplňuje podmínky členství dle č. IV. odst. 1. těchto stanov,

b) pokud člen porušuje stanovy sdružení nebo prokazatelným způsobem opakovaně jedná v příkrém rozporu s cíli a zásadami sdružení a poškozuje tak její zájem a dobré jméno,

c) pokud byl na majetek člena prohlášen konkurs, povolena reorganizace či oddlužení nebo byl návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka,

d) při vstupu člena sdružení do likvidace nebo zánikem člena bez likvidace.

5. Členství zaniká dnem doručení písemného sdělení člena o jeho vystoupení ze sdružení Představenstvu či k datu určenému členem v tomto písemném sdělení nebo dnem rozhodnutí Představenstva o zrušení členství, ke dni zániku člena sdružení, ke dni zániku sdružení nebo rozhodnutím Valné hromady o zrušení členství. Sdružení a člen, jehož členství zaniklo, jsou povinni provést vypořádání zaniklého členství do 30 dnů od nejbližší účetní závěrky, která následuje po zániku členství.

V. Práva členů

1. Členové sdružení mají zejména tato práva:

a) účastnit se jednání Valné hromady sdružení, hlasovat na ní a uplatňovat své návrhy ve vztahu k činnosti sdružení,

b) vyjadřovat se k rozpočtu sdružení a jeho plnění,

c) volit a být volení do všech orgánů sdružení,

d) využívat za výhodných podmínek, stanovených Představenstvem sdružení, služby a zařízení sdružení,

e) podíl na likvidačním zůstatku při zániku sdružení,

f) podíl na vypořádacím podíl při zániku sdružení.

VI. Povinnosti členů

1. Členové sdružení mají tyto povinnosti:

a) dodržovat stanovy sdružení a plnit usnesení Valné hromady sdružení a rozhodnutí Představenstva sdružení,

b) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů poskytovat sdružení údaje pro vedení seznamu členů sdružení a oznamovat změny údajů vedených v seznamů členů sdružení,

c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech sdružení, o údajích a informacích o jejich členech, které mají nebo by mohli mít charakter jejich obchodního tajemství.

VII. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou Valná hromada, Představenstvo a Dozorčí rada.

VIII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a všichni členové mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

2. Do působnosti Valné hromady patří:

a) schvalování plánu činnosti a rozpočtu sdružení,

b) volba a odvolávání členů Představenstva sdružení,

c) schvalování stanov sdružení a jejich změn,

d) schvalování zásad pro stanovení členských příspěvků,

e) schvalování roční účetní závěrky sdružení,

f) schvalování zprávy Představenstva o činnosti a hospodaření sdružení za předchozí kalendářní rok,

g) rozhodování o zrušení a zániku sdružení,

h) rozhodování o dalších otázkách, které nejsou stanovami sdružení svěřeny do působnosti jiných orgánů sdružení.

3. Valnou hromadu svolává Představenstvo sdružení písemnou pozvánkou zaslanou e-mailem na emailovou adresu člena – právnické osoby, uvedenou v seznamu členů sdružení, nejpozději 30 (třicet) dnů před datem konání Valné hromady. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, informaci, zda se jedná o řádnou, mimořádnou či náhradní Valnou hromadu, a pořad jednání Valné hromady. Body jednání určuje Představenstvo sdružení.

4. Člena sdružení zastupuje a vykonává veškerá práva a povinnosti spojené s účastí na Valné hromadě fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu. Každý člen je oprávněn vyslat za sebe na Valnou hromadu zplnomocněného zástupce – fyzickou osobu (s písemnou plnou mocí). Členové sdružení mohou na Valnou hromadu vyslat i další své zástupce, kteří budou mít statut hosta a nemají hlasovací právo. Hlasovací právo nemají rovněž čestní členové sdružení.

5. Jednání Valné hromady řídí předseda nebo pověřený člen Představenstva, nerozhodne-li Valná hromada jinak.

6. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech členů. Není-li Valná hromada schopná usnášení, svolá Představenstvo do 30 (třiceti) dnů náhradní Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna alespoň desetina všech členů.

7. K přijetí rozhodnutí sdružení je nutný souhlas alespoň poloviny přítomných členů. Pokud má Valná hromada rozhodnout o změně stanov nebo o zrušení a zániku sdružení, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů.

8. Zakládající člen sdružení disponuje na Valné hromadě 25 hlasy. Nově přistupující člen disponuje jedním hlasem. Člen je oprávněn hlasovat pouze v případě, že řádně uhradil své členské příspěvky.

9. Jestliže o tom rozhodne Představenstvo, mohou členové sdružení přijmout rozhodnutí i mimo Valnou hromadu formou písemného nebo emailového hlasování. V takovém případě určí způsob hlasování a lhůtu pro vyjádření, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů, Představenstvo. Členové sdružení, kteří takovýmto způsobem zašlou své vyjádření, se považuje za přítomné, pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí platí pravidla dle č. VIII. odst. 6 a 7.

10. O průběhu Valné hromady se vyhotovuje zápis, který podepíší všichni přítomní členové sdružení (nebo jejich zástupci).

IX. Představenstvo

1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení.

2. Představenstvo má 3 (tři) členy. Členové Představenstva jsou voleni z řad členů sdružení, z řad statutárních orgánů členů sdružení, z řad členů statutárních orgánů členů sdružení nebo zplnomocnění zástupci členů sdružení. Funkční období člena Představenstva trvá 4 (čtyři) roky; neskončí však dříve, než bude Valnou hromadou zvolen nebo Představenstvem kooptován nový člen nebo členové Představenstva. Opětovná volba členů Představenstva je možná.

3. Členové Představenstva vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu.

4. Členové Představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péči řádného hospodáře a v souladu s rozhodnutím Valné hromady.

5. Do působnosti Představenstva patří:

a) vykonávat rozhodnutí Valné hromady,

b) předkládat Valné hromadě ke schválení plán činnosti a rozpočtu sdružení,

c) předkládat Valné hromadě ke schválení zprávu o činnosti a hospodaření sdružení za předchozí kalendářní rok,

d) přijímat vnitřní předpisy sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Valné hromady,

e) rozhodovat o přijetí nových členů sdružení, popřípadě o vyloučení stávajících členů ze sdružení,

f) provádět zápis do seznamu členů sdružení a dohlížet na vedení tohoto seznamu, jakož i jeho podpůrných evidencí,

g) spravovat majetek sdružení,

h) řádně vést účetnictví sdružení,

i) zabezpečit zpracování rozpočtu, účetní závěrky a dalších materiálů pro jednání Valné hromady,

j) svolávat Valnou hromadu

k) zajišťovat publikační, dokumentační a studijní činnost sdružení,

l) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Komory.

6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůze Představenstva svolává předseda nebo jeho zástupce. Z jednání Představenstva je pořizován zápis, který podepisuje předseda Představenstva. V zápisu z jednání Představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno jinak, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

7. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je na jednání přítomna většina všech členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

8. Rozhodnutí Představenstva může být přijato i za použití telekomunikační a výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem přijetí rozhodnutí je v tomto případě den, kdy svou vůli projevil poslední z členů Představenstva. Z takto konaného hlasování o rozhodnutí je pořizován zápis.

9. Člen Představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo Představenstvo na svém nejbližším zasedání.

10. Členství v Představenstvu a funkce v Představenstvu zanikne automaticky v den, kdy člen Představenstva přestane být statutárním orgánem člena sdružení, členem statutárního orgánu člena sdružení nebo zaměstnancem člena sdružení. Každý člen Představenstva, jehož členství a funkce v Představenstvu zanikne tímto způsobem, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Představenstvo sdružení.

11. Představenstvo je oprávněno kooptovat na uvolněné místo člena v Představenstvu v případě zániku členství v Představenstvu, odstoupení nebo smrti člena Představenstva před uplynutím jeho funkčního období náhradního člena Představenstva, jehož funkční období bude trvat do doby konání nejbližší Valné hromady, pokud Valná hromada nepotvrdí jeho zvolení na celé funkční období.

X. Předseda a místopředseda Představenstva

1. Předseda a místopředseda Představenstva jsou statutárními orgány sdružení. Předsedou a místopředsedou se mohou stát pouze členové Představenstva.

2. Předseda a místopředseda Představenstva jsou voleni Představenstvem a jsou kdykoliv Představenstvem odvolatelní.

3. Předseda a místopředseda Představenstva řeší praktické záležitosti chodu sdružení a jednaní za sdružení navenek.

4. Jménem sdružení jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda Představenstva, a to každý samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy či místopředsedy Představenstva jedná jménem sdružení jiný člen Představenstva pověřený Představenstvem.

XI. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolní orgánem sdružení. Skládá se ze 3 (tří) členů volených Valnou hromadou.

2. Dozorčí rada vypracovává jednou za rok kontrolní zprávu o hospodaření sdružení, kterou předkládá Valné hromadě.

XII. Jednání jménem sdružení

1. Jménem sdružení jedná předseda Představenstva samostatně nebo místopředseda Představenstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy či místopředsedy Představenstva jedná jménem sdružení jiný člen Představenstva pověřený Představenstvem.

2. Stanovy mohou omezit oprávnění Představenstva jednat jménem sdružení. Jednání Představenstva jménem sdružení může také omezit Valná hromada svým usnesením. Takováto omezení jsou však neúčinná vůči třetím osobám.

XIII. Hospodaření sdružení

1. Sdružení je oprávněno nabývat majetek a hospodařit s ním.

2. Zdrojem majetku sdružení jsou zejména vstupní členské příspěvky a jiné finanční úhrady členů, příjmy z předmětu činnosti sdružení, dary, dotace a jiné příjmy.

3. Členové sdružení se mohou dobrovolně rozhodnout o platbě vyšší než stanovené částky členského příspěvku ve prospěch sdružení, či o platbě členského příspěvku před stanoveným termínem.

4. Sdružení sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok Představenstvem sdružení. Návrh rozpočtu na příslušný rok musí být předložen Představenstvem k projednání a schválení Valné hromadě sdružení nejpozději 2 (dva) měsíce před začátkem příslušného kalendářního roku.

5. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími Valné hromady. Za hospodaření sdružení odpovídá Představenstvo. Sdružení je povinno vést účetnictví v souladu s právními předpisy České republiky.

6. Po skončení příslušného kalendářního roku Představenstvo provede do 3 (tří) měsíců písemné vyúčtování výsledku hospodaření sdružení, které předloží Valné hromadě sdružení ke schválení spolu s řádnou účetní závěrkou sdružení za předcházející kalendářní rok.

7. Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok zisk, bude s tímto ziskem naloženo dle rozhodnutí Valné hromady.

8. Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok ztrátu, Valná hromada rozhodne o způsobu, jakým bude vzniklá ztráta uhrazena.

9. V případě, kdy zdroje majetku nepokrývají potřeby sdružení, je Představenstvo povinno bez zbytečného odkladu svolat Valnou hromadu, která rozhodne o dalším financování sdružení, případně o jeho zrušení.

XIV. Úprava majetkových poměrů

1. Vstupní členské příspěvky členů sdružení činí 2.000 Kč (slovy dvatisícekorunčeských).

2. Vstupní členské příspěvky členů sdružení jsou splatné jednorázově do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy Valná hromada sdružení rozhodla o vzniku jejich členství, a to na účet sdružení vedený u tuzemského peněžního ústavu.

3. V případě zániku člena sdružení bez likvidace přechází jeho členství ve sdružení a práva a závazky s ním spojené na právního nástupce tohoto člena v souladu s platnými právními předpisy.

4. Valná hromada sdružení může rozhodnout o změně výše vstupního příspěvku a o výši nákladů na provoz.

XV. Zánik sdružení

1. O zrušení sdružení je oprávněna rozhodnout pouze Valná hromada a to kvalifikovanou většinou hlasů všech členů. Zánik sdružení předchází jeho likvidace, nebude-li Valnou hromadou určen právní nástupce sdružení.

2. Sdružení se zrušuje:

a) rozhodnutím Valné hromady,

b) pokud všichni jeho členové ztratí způsobilost nabývat práv a povinností (např. v případě jejich zániku),

c) prohlášením konkursu na majetek sdružení nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku sdružení,

d) rozhodnutím příslušného orgánu státu.

3. Zrušení sdružení v případě s likvidací:

V případě zrušení sdružení s likvidací, nepřešel-li celý majetek sdružení na právního nástupce nebo nebyl-li zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku nebo zbude-li po ukončení konkursního řízení sdružení majetek, provede se jeho likvidace. Před zahájením likvidace sdružení jmenuje Valná hromada likvidátora. Likvidace sdružení se provede obdobně podle ustanovení § 70 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

4. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy sdružení podle poměru hlasů, proti nároku na vyplacení likvidačního zůstatku budou započteny veškeré nároky sdružení za členem.

5. Sdružení zaniká výmazem z registru zájmových sdružení právnických osob.

XVI. Změny stanov

1. Změny stanov lze provést pouze písemnou formou, a to na základě rozhodnutí Valné hromady sdružení.

2. Po schválení změny stanov Valnou hromadou, Představenstvo vyhotoví aktuální úplné znění stanov a jeho vyhotovení předloží Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to nejpozději do 30 dnů ode dne schválení takovéto změny Valnou hromadou sdružení. Představenstvo je povinno zaslat jedno vyhotovení aktuálního úplného znění stanov každému členovi družení a alespoň jedno vyhotovení bude založeno v dokumentaci sdružení.

XVII. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Sdružení vzniká dnem registrace u příslušného krajského úřadu.

2. Tyto stanovy jsou platné a účinné od vzniku sdružení

V Brně dne 11. prosince 2013

Komentáře jsou uzavřeny.