INTERREG V-A SK-CZ

Síťování stakeholderů v oblasti sociální ekonomiky a uplatnění znevýhodněných skupin s důrazem na OZP na pracovním trhu

Popis malého projektu:

Vytvoření funkční komunikační struktury mezi zásadními hráči v oblasti zaměstnávání znevýhodněných  skupin lidí na otevřeném trhu práce v Jihomoravském kraji a v Trnavském samosprávném kaji. Cílem je posunout  spolupráci místní  a regionální  veřejné správy  s mimovládními  organizacemi, institucemi a komerční sférou, která je  základní podmínkou vytvoření úspěšné  plošné regionální strategie  zaměstnávání lidí neuplatnitelných na otevřeném trhu  práce s primárním zaměřením  na zdravotně postižené  osoby. Jedná se o propojení a spolupráci sociálních institucí a zaměstnavatelů, která musí probíhat na základě partnerství  a společenské odpovědnosti všech subjektů.

Zhodnocení přeshraniční spolupráce s partnery:

Přeshraniční spolupráce s partnery probíhá dlouhodobě a na základě této dobré spolupráce z obou stran byl vypracován a realizován tento projekt. Všichni zúčastnění díky častým setkáváním si rozšířili své odborné znalosti, ale hlavně znalosti o partnerech a jejich problémech, které jsou v některých oblastech diametrálně odlišné. O akce projektu projevili zájem i další zahraniční účastníci, kterým se projekt velmi zalíbil, pochopili výhody plynoucí ze zasíťovaného prostředí a spolupráce a projevili velký zájem o zapojení se do vzniklých struktur. Tato skutečnost je vysoce významná jak pro Jihomoravský kraj a Trnavský kraj, protože umožnuje zapojit se do národních i nadnárodních programů a vyhledávat partnery pro případné další projekty. Partneři se shodli, že budou společně vyhodnocovat další výzvy v tomto i následujícím období EU, aby tuto spolupráci ještě prohloubili a realizovali další projekty, které pomohou rozvíjet území Jihomoravského a Trnavského kraje.

Popis přeshraničního dopadu:

Zásadním dopadem na obou stranách hranice je fakt, že se otevřela vážná debata o roli sociální ekonomiky ve třetím tisíciletí v EU. Ukázalo se totiž, že většina představitelů veřejné správy netuší, že v příštím plánovacím období bude podpora sociální ekonomiky jednou z priorit EU a nemá připraveny strategické materiály, nemá analyzovány rizikové skupiny obyvatel a vůbec není schopna definovat absorbční schopnost pro přijímání dotací v této oblasti. V JMK se podařilo, že na základě aktivit tohoto projektu bude zadáno vypracování strategie JMK v oblasti sociální ekonomiky pro období 2020-2030. Obdobná jednání se povedou i v Trnavském samosprávném kraji. Na základě aktivit tohoto projektu se podařilo udržet aktivity podporující sociální ekonomiku ve strategickém materiálu JMK Strategie lidských zdrojů, kde se politická reprezentace chystala tyto aktivity vyškrtnout a nepodporovat. Také v trnavském kraji se ukazuje, že je zapotřebí více komunikovat a apelovat na politickou reprezentaci, aby systémově podporovala tuto oblast.

Komentáře jsou uzavřeny.