Jednací řád sekcí

 1. Členové odborných sekcí jsou jmenováni předsedou KSP na návrh představenstva KSP.
 2. Předseda odborné sekce je jmenován předsedou KSP na návrh představenstva KSP.
 3. Předseda odborné sekce svolává, řídí a zabezpečuje po technické stránce fungování sekce.
 4. Předseda odborné sekce předkládá návrhy představenstva a iniciativně předkládá i svoje návrhy, které sekce projednává.
 5. Z jednání odborné sekce se pořizuje zápis. Zápis obsahuje přijatá usnesení, hlasování ve formátu pro, proti, zdržel se, dále datum a podpis předsedy sekce.
 6. Přítomnost členů odborné sekce na zasedání se prokazuje prezenční listinou.
 7. Pokud člen odborné sekce požádá o jmenovité uvedení svého hlasování v zápise, musí mu být vyhověno.
 8. Odborná sekce se schází nejméně 1 x za 6 kalendářních měsíců.
 9. Odbornou sekci svolává předseda nejméně 7 dní před datem zasedání.
 10. Každý člen odborné sekce má právo předkládat návrhy na projednání.
 11. Odborná sekce je usnášení schopná nadpoloviční většinou svých členů, k řádnému schválení materiálu.
 12. Pokud není odborná sekce usnášeníschopná a předseda sekce usoudí, že není časový prostor na přesunutí materiálu na příští jednání sekce, rozhodne sekce přítomnou většinou a představenstvo bere její stanovisko jako doporučující.
 13. Zasedání odborné sekce se mohou zúčastnit členové představenstva KSP s hlasem poradním. Návrh člena představenstva musí sekce zařadit na program jednání.
 14. Zasedání komise se mohou zúčastnit příslušní resortní náměstci Statutárního města Brna, náměstci hejtmana Jihomoravského kraje, anebo náměstci ministrů všichni s hlasem poradním.
 15. Zasedání odborné sekce se mohou účastnit i primátor Statutárního města Brna, hejtman Jihomoravského kraje, starostové obcí, jichž se projednávaná problematika týká, ministři a předseda vlády České republiky.
 16. Pokud osoby uvedené v bodě 9. a 10. předloží návrh na program jednání sekce, musí sekce zařadit bod na program jednání.
 17. V případě uvedeném v bodě 11. musí odborné sekce rozhodnout kvalifikovanou většinou.
 18. Předseda odborné sekce informuje členskou základnu o činnosti sekce na nejbližší valné hromadě KSP.
 19. Veškerou komunikaci je možné vést elektronicky.
 20. V případě nečinnosti předsedy odborné sekce, může sekci svolat a řídit předseda KSP nebo místopředseda KSP.
 21. Jednání odborné sekce lze vést i elektronicky
 22. V tomto případě musí předseda odborné sekce všem členům rozeslat materiály k připomínkování. Na připomínkování má člen sekce 3 pracovní dny.
 23. Pokud materiály člen sekce v termínu nepřipomínkuje, je předpokládáno, že připomínky nemá.
 24. Takto projednávaný materiál musí být schválen nadpoloviční většinou.

Komentáře jsou uzavřeny.