Sociální inovace

Sekce navazuje svojí činností na unikátní výsledky v oblasti budování inovační struktury a inovačních procesů, které byly v Jihomoravském kraji nastaveny a jsou celoevropsky uznávané a ceněné.

Předseda: Ing. Milan Venclík, MBA

Členové: Gašpar (Ředitel – Regionální rozvojová agentura JMK)

Komise řeší nové inovativní přístupy v oblasti sociální ekonomie a sociálního podnikání. Tuto problematiku vnímá z hlediska praktických možností a z pohledu uplatnitelnosti těchto nových přístupů v praxi.

Úkolem komise je podpora rozvoje sociální ekonomiky v JMK.

Komise je složena ze špičkových odborníků, kteří mají s budováním unikátní inovační infrastruktury světově uznávané výsledky v JMK.

Problematika, kterou se komise průběžně v současné době zabývá:

Komise byla pověřena vytvořením ucelené systémové dlouhodobé strategie budování podpory sociální ekonomiky a sociálního podnikání v JMK, na základě pilotních projektů, které KSP a její členské firmy již v praxi vyzkoušely.

Komise pro začátek uceleného procesu doporučuje následující opatření:

 • Vytvořením systémového přístupu
 • Vytipování s následné zasíťování významných institucí na území kraje, kterých se sociální ekonomika týká jako pilot v JMK
 • Vytipování rozhodujících stakeholderů v území a navázání velmi úzké vzájemné spolupráce jako pilot v JMK
 • Vytvoření systémové podpůrné infrastruktury pro vznik nových sociálních subjektů jako pilot v JMK
 • Provedení důsledné analýzy stavu potřeb a situace na trhu práce v JMK a jeho lokalitách jako pilot pro ostatní kraje
 • Vytvoření SWOT analýzy silných a slabých stránek sociálního podnikání v JMK, jako pilot pro ostatní kraje
 • Zastřešení celého procesu v JMK, v úzké spolupráci s městem Brnem

 

Komise dále doporučuje body pro další rozpracovávání do dílčích projektů:

 1. Vytvořit podmínky pro zakládání podniků, které budou zaměstnávat znevýhodněné skupiny lidí na trhu práce
 2. Komise upozorňuje, že dle chystané legislativy budou na trhu minimálně čtyři typy podniků zaměstnávající znevýhodněné skupiny:
  1. Sociální podnik
  2. Integrační sociální podnik
  3. Podniky zaměstnávající více než 50% OZP
  4. Podniky komerční, které se budou pouze chovat společensky odpovědně
   • Přičemž dle připravované legislativy (Zákona o sociálním podnikání) se nebudou moci křížit současné příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti na OZP s benefity pro sociální podniky.
   • Komise příslušným orgánům doporučuje zavést obdobný dlouhodobý způsob dotací na definované znevýhodněné skupiny, jinak u některých cílových skupin nejsou sociální podniky schopné samostatné dlouhodobé funkce.
   • Tyto benefity musí být nastaveny dlouhodobě, jinak nebude možná dlouhodobá udržitelnost těchto aktivit
 3. Vytvoření mozkového potenciálu, který bude mít pevný kontakt s praxí, pro podporu efektivního rozvoje sociální ekonomiky v JMK.
 4. Podporovat a rozvinout masivní vzdělávací činnost těchto skupin týkající se všeobecné legislativy, finanční gramotnosti, podnikání a sociálního podnikání.
 5. Vytvořit systémové poradenství pro začínající i existující a fungující podniky minimálně v následujících oblastech:
  1. Ekonomické (podnikatelské plány atd.)
  2. Finanční (vytvoření nástrojů pro financování)
  3. Legislativní (nutno neustále sledovat stávající i chystanou legislativu)
  4. Marketingovou (průzkumy trhu)
   • Aby sociální podnik fungoval, musí mít nastaven jiný přístup a priority, nežli klasický podnikatelský subjekt.
   • Jeho dlouhodobé fungování je naprosto závislé na platné legislativě. Jakákoliv rychlá legislativní změna (např. nařízení vlády atd.), která bude provedena bez důsledné analýzy dopadů (která musí být provedena praktiky z podniků, kteří vědí, která změna parametrů zničí jejich podnikání), povede k likvidaci skupin sociálních podniků.
 6. Sledování a vyhodnocování kvantitativního a kvalitativního stavu cílových skupin (jedná se o jeden z limitní faktorů celého procesu)
 7. Vyhodnocování možnosti uplatnění nových podniků v jednotlivých lokalitách kraje v prostoru komerčních podniků a veřejné správy
 8. Začít připravovat fond malých půjček, který byl úspěšně odzkoušen v rámci začínajících firem v rámci podpory vědy, výzkumu a inovací.
 9. Celý tento systém zastřešit pod jednotnou nezávislou právnickou osobu, ve které mohou být zastoupeny instituce veřejné správy, (Funkce veřejné správy v tomto procesu je nezpochybnitelná a nezbytná, ale veřejná správa má mnoho možností a nástrojů, jak celý tento proces zásadně ovlivňovat) Musí být zastoupena pro informovanost, ale nesmí většinově rozhodovat. Jedná se o velmi křehkou stavbu, kde odbornost a věcnost nesmí zmařit politikaření.
 10. Komise doporučuje pojmout celé zastřešení mnohem šířeji, než „Inkubátor sociálních podniků v JMK“. Vzhledem k situaci, která byla výše popsána, doporučuje založení instituce typu „Institut podpory sociální ekonomiky v JMK“, neboť pro úspěšné vybudování funkčního systému řešícího tuto problematiku bude muset být nastaveno a zahrnuto mnoho faktorů, které v klasickém inovačním procesu není nutno akcentovat! Různé typy podniků působící v sociální ekonomice, společenská odpovědnost veřejné správy, společenská odpovědnost nadnárodních a velkých společností, společenská odpovědnost ostatních komerčních podniků, neustálé sledování změn legislativy, které mohou vytvořené podniky ekonomicky zničit.
 11. Začít připravovat fond malých půjček, který byl úspěšně odzkoušen v rámci začínajících firem v rámci podpory vědy, výzkumu a inovací. Nově vznikající společnosti nejsou schopny funkčnosti bez předfinancování své činnosti dostupnými úvěry.

Jednotlivé body jsou dále rozpracovávány. Z některých bodů vzniknou stručné projektové fiše.

Komentáře jsou uzavřeny.