Vzdělávání

Předsedkyně: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D,

Členové: Ing. Marek Juha

Komise řeší problematiku vzdělávání z pohledu sociální ekonomiky. Jednou z oblastí, kterou se bude zabývat je oblast speciálního středního školství v JMK. Dále bude řešit i oblast speciálních škol základních a oblast přípravy pro budoucí povolání škol s převážnou většinou romských žáků.

Problematika, kterou se komise průběžně v současné době zabývá:

Komise dostala za úkol vypracovat systémový přístup k žákům speciálních škol v JMK v oblasti jejich přípravy a budoucího zařazení do pracovního procesu s JMK. Vytvořit systémový uzavřený řetězec, kdy absolvent, který bude mít zájem pracovat, dostane odpovídající pracovní nabídku komerční sféry.

Sekce navrhuje připravit pro JMK následující projekty:

1. Projekt „Práce pro každého“

Cíl projektu:

Vytvoření komunikující soustavy základních a středních speciálních škol v Jihomoravském kraji s cílem, připravovat žáky na konkrétní uplatnění v praxi. Spolupráce zainteresovaných institucí s Komorou sociálních podniků zaručí zaměstnání žáků, kteří chtějí pracovat. Vytvoření seznamu škol a žáků, příprava konkrétních žáků pro konkrétní zaměstnavatele

Návaznost na strategické materiály Jihomoravského kraje:

„Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016 – 2025“.
V krátkodobém realizačním plánu „Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016 – 2017 je uvedeno:

Aktivita: 1.2.1.2 Dlouhodobá spolupráce speciálních a praktických škol JMK s potenciálními zaměstnavateli

Nositel aktivity : Komora sociálních podniků Spolupracující subjekty: KHK JM, ANNO, Mediální partner

Nositel projektu: Jihomoravský kraj (nebo Komora sociálních podniků)

2. Projekt „ Vzdělání pro každého“

Cíl projektu:

Projekt vytvářející podmínky pro docílení maximálního počtu středoškolsky vzdělaných žáků ze ZŠ Merhautovy z vyloučených skupin. Navazuje na realizovaný pilotní projekt, uskutečněný v minulém období.

Návaznost na strategické materiály Jihomoravského kraje:

Kraj – 1.2.2 Zvýšení otevřenosti škol
Zapojení škol do života obcí a měst. Posílení spolupráce škol se zřizovateli, rodiči, veřejností, neziskovými organizacemi, Úřadem práce ČR apod. Využívání prostor škol pro mimoškolní aktivity. Využití škol při dalším vzdělávání veřejnosti – zejména dosáhnout větší propagace informovanosti veřejnosti o nabídce dalšího vzdělávání škol.

Komentáře jsou uzavřeny.