Cíle komory

 1. Chceme práci pro všechny lidi!
 2. Chceme pomáhat potřebným lidem!
 3. Chceme vytvářet pracovní místa pro lidi, kteří chtějí pracovat!
 4. Chceme, aby bylo jasně vidět, kdo pracovat nechce!
 5. Chceme masivní aktivní politiku zaměstnanosti na úkor pasivní politiky nezaměstnanosti!
 6. Chceme transparentní přístup k veřejným zakázkám pro sociální podniky a místní podniky!
 7. Chceme úzce spolupracovat s komerční sférou!
 8. Chceme úzce spolupracovat s veřejnou správou!
 9. Chceme jednoduchou a srozumitelnou legislativu!
 10. Chceme spolupracovat s rozhodujícími stakeholdry v území!
 11. Chceme spokojené zaměstnance, spokojené odběratele i spokojené dodavatele!
 12. Chceme spolupracovat s občany, kterým není lhostejné jejich okolí a potřební spoluobčané ale kteří současně vědí, že mají svůj osud ve svých rukou!
 13. Chceme podporovat ty občany, kteří poskytují společnosti protihodnoty a vědí, že práva a povinnosti se nedají oddělit!
 14. Chceme odpovědnou a spokojenou společnost!
 15. Chceme zachování vlastní identity jednotlivce i naší společnosti!
 16. Chceme pomoci vytvářet společné morální i materiální hodnoty!
 17. Chceme silný místní sociální kapitál, který podporuje rozvoj dané lokality a komunity!
 18. Chceme spolupracovat se subjekty v oblasti sociální podnikání v zahraničí!

Komentáře jsou uzavřeny.