Projekty – Interreg

Analýza a komparace znevýhodněných skupin obyvatel s postižením na trhu práce

Budou provedeny analýzy a komparace situace v Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Vídni) v oblasti zaměstnávání hendikepovaných lidí. V současné době tyto anylýzy neexistují. Jedná se o tyto analýzy a komparace: -srovnání stávajících možností pro inkluzi těchto skupin na primární a sekundární trh práce a porovnání těchto trhů práce (přičemž hlavním tématem by dle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením měly být přístupy k inkluzi na primárním trhu práce (viz článek 27 Úmluvy OSN)), -popis a struktura znevýhodněných skupin obyvatel s postižením na trhu práce, -proč hospodářský rozmach a snížení nezaměstnanosti v současné době ještě „nedorazily“ k OZP a jaké jsou zvláštní překážky pro jejich inkluzi na primární (a sekundární) trh práce a široká analýzou příkladů z praxe. Zásadním výstupem bude návrh vyplývající z výše citovaných materiálů, jak lze tyto překážky překonat. Bude porovnána aktivní politika trhu práce v obou zemích.(pobídky a dotace pro podniky, cílená školení, efektivní outplacement, podpora na pracovišti formou asistence, individuální pracovní koučink, rámcové právní podmínky a rovněž cílené vytváření nástrojů dočasného a trvalého sekundárního trhu práce – od projektů v oblasti kvalifikace až po zprostředkování obecně prospěšné práce).Bude provedena rešerže legislativy a konkrétní rešerše u jednotlivých projektů.

Studie proveditelnosti zaměřená na implementaci struktur v domácích dílnách OZP

Studie proveditelnosti zaměřená na implementaci struktur poskytování služeb a zpracování lokálních zemědělských a jiných produktů v „domácích dílnách“ osobami se zdravotním postižením. Studie by měla ukázat
do jaké míry by bylo možné realizovat regionální podniky (myšleno jako „sociální podnik“), které jsou schopny zpracovávat místní zemědělské (ale i jiné) produkty, poskytovat služby nebo vyrábět produkty z regionu a přitom jsou schopny zaměstnávat hendikepované lidi a dále je integrovat na otevřený trh práce. Záměrem je vytvořit podmínky pro společnou prodejní organizaci, příp. také společnou značku pro produkty a služby, která by byla uznávána v celé EU. Tím by mohly vzniknout (přeshraniční) synergické efekty při vstupu na trhy, pomocí uznávané značky zajišťující kvalitu a původ aby kupující věděl, že podporuje hendikepované a přitom dostává protihodnotu. Toto by bylo důležité i pro podniky, které v rámci společenské odpovědnosti kupují (chtěly by kupovat) také produkty a služby od organizací zaměstnávající především handicapované. Pro udržitelnou existenci sociálních podniků je zásadní mít odběratele.
Jedná se tedy o vytvoření podkladů pro skutečnou realizaci této myšlenky v praxi.Výsledky a doporučení tohoto projektu by měly být podkladem pro další a větší realizační projekt.

Komentáře jsou uzavřeny.