Analýza a komparace znevýhodněných skupin obyvatel s postižením na trhu práce

Stručný popis projektu

Budou provedeny analýzy a komparace situace v Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Vídni) v oblasti zaměstnávání hendikepovaných lidí. V současné době tyto anylýzy neexistují. Jedná se o tyto analýzy a komparace: -srovnání stávajících možností pro inkluzi těchto skupin na primární a sekundární trh práce a porovnání těchto trhů práce (přičemž hlavním tématem by dle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením měly být přístupy k inkluzi na primárním trhu práce (viz článek 27 Úmluvy OSN)), -popis a struktura znevýhodněných skupin obyvatel s postižením na trhu práce, -proč hospodářský rozmach a snížení nezaměstnanosti v současné době ještě „nedorazily“ k OZP a jaké jsou zvláštní překážky pro jejich inkluzi na primární (a sekundární) trh práce a široká analýzou příkladů z praxe. Zásadním výstupem bude návrh vyplývající z výše citovaných materiálů, jak lze tyto překážky překonat. Bude porovnána aktivní politika trhu práce v obou zemích.(pobídky a dotace pro podniky, cílená školení, efektivní outplacement, podpora na pracovišti formou asistence, individuální pracovní koučink, rámcové právní podmínky a rovněž cílené vytváření nástrojů dočasného a trvalého sekundárního trhu práce – od projektů v oblasti kvalifikace až po zprostředkování obecně prospěšné práce).Bude provedena rešerže legislativy a konkrétní rešerše u jednotlivých projektů.

Cíle a cílové skupiny

Hlavní cíl:

 • návrh na značné snížení nezaměstnanosti OZP v obou regionech,
 • inkluze OZP do pracovního procesu v obou regionech,
 • společenské uplatnění OZP v obou regionech,
 • využití příkladů dobré praxe v obou regionech, -možnost snížení finanční zátěže veřejných rozpočtů v v obou regionech,

Vedlejší cíle

 • publikování výsledků(odborný časopis, sborník a digitální forma – www),
 • uspořádání 2 workshopů.
  Cílové skupiny: neziskové organizace, sociální podniky, osoby zdravotně postižené, zákazníci, municipality, pracovníci v sociální oblasti, banky, školy.

Cílové skupiny

neziskové organizace, sociální podniky, osoby zdravotně postižené, zákazníci, municipality, pracovníci v sociální oblasti, banky, školy.

Popis aktivit žadatele

 • Vedení a administrace projektu.
 • Kvantitativní a kvalitativní analýza znevýhodněných skupin osob v regionu
 • Analýza a srovnání stávajících možností pro inkluzi těchto skupin na primární a sekundární trh práce a zvláštních překážek pro jejich inkluzi na primární (a sekundární) trh práce
 • Analýza příkladů z praxe v ČR
 • Komparace znevýhodněných skupin a rámcových zákonných podmínek v oblasti inkluze a porovnání přístupů tzv. „sociálních podniků“.(s partnerem)
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti
 • Publikování výsledků a uspořádání workshopu.
 • Oba partneři provádějí ve svém regionu a pak společně porovnávají!

Popis aktivit partnera

 • Kvantitativní a kvalitativní analýza znevýhodněných skupin osob v regionu
 • Komparace znevýhodněných skupin a rámcových zákonných podmínek v oblasti inkluze a porovnání přístupů tzv. „sociálních podniků“.(s partnerem)
 • Analýza evropských příkladů dobré praxe.
 • Analýza a srovnání stávajících možností pro inkluzi těchto skupin na primární a sekundární trh práce a zvláštních překážek pro jejich inkluzi
 • Analýza SWOT vztahující se ke stávajícím přístupům k inkluzi
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti
 • Publikování výsledků a uspořádání workshopu.
 • Oba partneři provádějí v regionu a pak společně porovnávají!

Popis výstupů projektu

 1. Porovnání znevýhodněných skupin osob v obou regionech a porovnání struktury osob se zdravotním postižením
 2. Porovnání rámcových zákonných podmínek v oblasti inkluze v obou zemích a porovnání přístupů k tzv. „sociálnímu podnikání“
 3. Porovnání evropských příkladů dobré praxe
 4. Návrh na snížení nezaměstnanosti v oblasti hendikepovaných lidí v obou regionech
 5. Publikování výsledků(odborný časopis, brožura-1 000 ks a digitální forma – www.partnerů)
 6. Uspořádání dvou workshopu (ČR a Rakousko)

Přeshraniční dopad projektu

Transfer znalostí z jednoho regionu (Dolní Rakousko, Vídeň) do druhého (JMK) i výsledky zpracování příkladů dobré praxe a obou SWOT analýz mohou vytvořit nové impulzy pro sociální plánování na lokální úrovni v obou zemích a pro iniciativy zaměřené na zlepšení situace na trhu práce pro handicapované.
Na základě zlepšení situace v zaměstnávání handicapovaných osob se dosáhne sociální a ekonomické návratnosti investic (SROI příp. ROI) pro společenský fiskální rozpočet (méně převodů plateb, větší příjmy z daní díky vyšší zaměstnaností).
K dispozici bude široká analýza příkladů dobré praxe, vycházejících z webových stránek v obou státech a v ostatních zemích EU, aby bylo možné ukázat, co je v rámci evropských podmínek již možné a uplatnitelné v praxi.

Brožura – Legislativní prostředí pro zaměstnávání zdravotně postižených v České republice a v Rakousku

Brožura – Das Rechtliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Tschechien und Österreich

Komentáře jsou uzavřeny.