Sociální podnikání

Sociální podnikání jsou ekonomické aktivity, které jsou dlouhodobým zdrojem vlastních příjmů sociálního podniku a to s využitím místních materiálních i lidských zdrojů.

Cílem sociálního podnikání je vytvoření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin.

V legislativě ČR není ještě sociální podnikání pevně zakotveno. Byl vytvořeny základní systém základních ukazatelů, podle níž je soc. podnik definován. Tento systém byl vytvořen hlavně z důvodu definování žadatele pro finance z EU fondů.

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tedy právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, která splňuje principy sociálního podnikání. Sociální podnik akcentuje sociální rozměr podnikání a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního.

V  sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a manažerským řízením. V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden člen, jeden hlas“ nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši vloženého kapitálu.

Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování.

Komentáře jsou uzavřeny.