Hlavní znaky sociálního podnikání

Sociální podnik:

 • uplatňuje demokratické rozhodování uvnitř podniku,
 • je založen na základě veřejné potřeby,
 • provozuje činnosti, které prospívající společnosti nebo specifické skupině lidí (např. zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám),
 • je nezávislý na veřejných či jiných soukromých institucích,
 • poskytuje alespoň minimální podíl placené práce,
 • využívá případny zisku zpodnikání přednostně pro rozvoj sociálního podniku či pro naplnění veřejně prospěšných cílů,
 • aplikuje inovativní přístupy a řešení,
 • zohledňuje enviromentální aspekty svých činností,
 • podporuje sociální zodpovědnost firem na místní úrovni,
 • upřednostňuje uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů

Další podmínky statutu soc. podniku:

 • Min. 40 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin – započítávají se úvazky, přičemž minimální výše úvazku (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti) na 1 zaměstnance z cílové skupiny je 0,4.
 • Žadatel musí písemně uzavřít se zaměstnanci pracovně právní vztah (akceptována je pracovní smlouva, nebo dohoda o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nejsou v této výzvě přípustné).

Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti.

Zisk z účasti na trhu je převážně použit pro rozvoj sociálního podniku a nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelů.

Žadatel se ve svých zakládacích dokumentech přihlašuje k principům sociálního podnikání, ve kterých mimo jiné deklaruje, že min. 51% zisku bude reinvestováno zpět do daného podniku (tzn. max. 49% může být rozděleno mezi akcionáře, společníky, členy či zakladatele – přesný podíl si může žadatel vydefinovat sám ve svých zakládacích dokumentech v části přihlášení k principům sociálního podnikání)

Sociální podnik je zpravidla orientován lokálně, nebo regionálně tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji!

Reinvesticí do rozvoje sociálního podniku se myslí zejména zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákup nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů firmy, do plnění obecně prospěšného cíle organizace, do vytvoření zázemí pro nové zaměstnance.

Komentáře jsou uzavřeny.